Thông báo: Abaha ra mắt giao diện mới và nâng cấp chức năng phân quyền trên Web Admin

Thông báo: Abaha ra mắt giao diện mới và nâng cấp chức năng phân quyền trên Web Admin

Tính năng phân quyền của Abaha sẽ cho phép các nhà quản lý duy trì sự cân bằng giữa việc giúp nhân viên cộng tác dễ dàng, đồng thời bảo vệ dữ liệu của công ty.

 

Phân quyền là việc phân bổ quyền hạn cho một thành viên được làm gì và không được làm gì trong trang quản trị admin. Tính năng phân quyền của Abaha được nghiên cứu và phát triển chuyên sâu sẽ cho phép các nhà quản lý duy trì sự cân bằng giữa việc giúp nhân viên cộng tác dễ dàng, đồng thời bảo vệ dữ liệu của công ty.

Quản trị viên hệ thống (quyền Admin) là người dùng có quyền cao nhất trong hệ thống, đây là tài khoản có khả năng quản lý việc phân quyền trong phần mềm quản trị, điều này bao gồm quyền tạo, tùy chỉnh và xóa các vai trò.

Tài liệu hướng dẫn admin sử dụng chức năng Phân quyền cho từng nhóm đối tượng trên Web admin chi tiết tại đây

https://tailieu.abaha.vn/trang-chu/quan-ly-trang-chu/chuc-nang-phan-quyen-new